site logo

King County, WA plans 3 modular housing pilots to shelter homeless

King County, WA